Formare continuă

Formarea continuă se derulează, în această perioadă, ca proces complex, cu rolul de facilitare a transferului demersului didactic, din planul clasic, față-în-față, în cel hibrid – blended learning. Importanța formării continue pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului educațional este subliniată de toate documentele europene referitoare la educație. S-au regândit și asumat în proces rolurile din sistemul de formare continuă.

Casele Corpului Didactic (CCD) sunt centre de resurse având drept scop formarea și dezvoltarea profesională și personală a angajaților sistemului de învățământ preuniversitar din România.

Rolul CCD a fost adaptat contextului pandemic, incluzând și componenta de facilitare a formării, aspect reglementat prin ordin de ministru.

Modalități de realizare a procesului de formare continuă:

  • formarea prin programe avizate, organizate și desfășurate de către CCD, la nivel regional/local;

  • formarea prin programe acreditate, furnizate de CCD/universități/ONG-uri/parteneri sociali;

  • formarea prin Programe speciale, naționale sau internaționale, pentru care se aplică proceduri specifice de recunoaștere și echivalare a competențelor dobândite în credite profesionale transferabile;

  • formarea din surse alternative, inclusiv prin resurse deschise.

Prin toate măsurile de sprijin întreprinse, Ministerul Educației și Cercetării a avut în vedere facilitarea accesului cadrelor didactice la dezvoltare profesională de calitate, bazată pe egalitate de șanse și sustenabilitate, în vederea dezvoltării competenței didactice și a abilităților digitale pentru un proces optim de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ din România.